Alapszabály

I. A Marx Károly Társaság elnevezése és székhelye

1. Elnevezése Marx Károly Társaság (továbbiakban Társaság).
2. A Társaság országos szervezet, hét régióban működő megyei (budapesti) és helyi tagozatokkal.
3. Székhelye: Budapest (cím: II. ker. Zsigmond tér 8.)

II. Célja és működési elvei

1. Célja a marxi tanítások és eszmék terjesztése és alkalmazása.
2. Ismeretterjesztő, oktató, és tudományos tevékenységet folytat.
3. Politikai pártoktól független. Tevékenységét a Magyar Köztársaság alkotmánya és hatályos törvényei keretében fejti ki.
4. Együttműködik hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel.
5. A Társaság tisztségviselőit a tagok küldöttek útján Közgyűlésen választják. A megválasztott vezetők személyes felelősséggel tartoznak a rájuk bízott területen folyó munkáért. A tagság előtt beszámolási kötelezettségük van.
6. A Társaság minden tagjának joga, hogy véleményét a Társaság fórumain kifejtse.

III. A Társaság tagjai

1. Pártállástól függetlenül a Társaság tagja lehet minden nagykorú személy, aki céljaival egyetért, s megvalósításukat támogatja.
2. A belépési szándékot valamelyik régió helyi tagozatánál vagy az országos vezetőségnél kell bejelenteni, amely a felvételről dönt.
3. A tagok jogai:

  • javaslattevő és szavazati joggal rendelkeznek a Társaság döntést igénylő ügyeiben,
  • választhatók a tisztségekre és megválasztják a tisztségviselőket,
  • részt vesznek és véleményt mondhatnak a Társaság rendezvényein,
  • közreműködnek a Társaság állásfoglalásainak kialakításában,
  • megbízással bel, és külföldön képviselik a Társaságot.

4. A tagok lehetőségeikhez mérten anyagilag támogatják a Társaság működését, tagdíjat fizetnek.

IV. A Közgyűlés

1. A Társaság legfelsőbb szerve.
2. Meghatározza a Társaság tevékenységének fő irányait. Megválasztja és beszámoltatja a Társaság elnökét, elnökhelyettesét , ügyvezető titkárát, a Pénzügyi Ellenőrző bizottság elnökét, és többi tisztségviselőjét.
3. Kizárólagos joggal dönt

  • az országos tisztségek betöltéséről,
  • az Alapszabály módosításáról.
  • más szervezetekkel, egyesületekkel való egyesülésről, valamely társadalmi szövetséghez való csatlakozásról, a Társaság szétválásáról vagy feloszlásáról.

4. Elfogadja a költségvetést és a mérlegbeszámolót.
5. A közgyűlést a vezetőség évente köteles összehívni, ennek tervezett időpontját és javasolt napirendjét a kitűzött időpont előtt legalább 30 nappal kell közölni. A napirendről a közgyűlés dönt. A tagság 10 százalékának vagy a vezetőség egyharmadának kezdeményezésére soron kívül rendkívüli közgyűlést kell tartani, melynek időpontját 15 nappal előbb közölni kell.
6. A közgyűlésen a tagság küldöttekkel képviselteti magát. A küldötteket egyszerű szótöbbséggel a régiókban működő helyi tagozatok választják a közgyűlés rendelkezésére álló helyiség befogadóképesség és a taglétszám arányában. Legalább 1 fővel azonban bármely tagozat képviseltetheti magát.
7. A Közgyűlésen szavazati joggal a delegált képviselők, közgyűlésen választott országos vezetőségi tagok, és a Társaság örökös tagjai rendelkeznek. Tanácskozási joggal a Társaság bármely tagja részt vehet a Közgyűlésen. A szavazati jogát már megszerző résztvevő, akadályoztatása esetén, írásos meghatalmazással, egy másik küldött által képviseltetheti magát.
8. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább a fele, személyi ügyek napirendre kerülése esetén kétharmada megjelent vagy felhatalmazás útján képviselteti magát. Határozatképtelenség esetén 8 napon belül meg kell ismételni a közgyűlést, amely ekkor a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
9. A közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőt kell választani.
10. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A titkos vagy nyílt szavazásról a közgyűlés dönt. Kétharmados szavazattöbbség szükséges az Alapszabály módosításához, egyesülés, szétválás vagy feloszlás kimondásához.

V. Országos vezetőség

1. A Társaság az elnökét, az elnökhelyettest, az ügyvezető titkárt, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, valamint a legalább 11 fős vezetőség tagjait a Közgyűlés a jelenlévők által javasolt személyek közül két évre választja.
2. A vezetőség az elnök irányításával gondoskodik az Alapszabály betartásáról, a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról, koordinálja a régiók és tagozataik, valamint a helyi szakmai jellegű munkacsoportok tevékenységét.
3. Hivatalos szervek előtt és más szervezetekkel való kapcsolatokban a Társaságot az elnök képviseli. Akadályoztatása esetén ezzel helyettesét, az ügyvezető titkárt, illetve a vezetőség más tagját bízza meg.
4. A vezetőség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.
5. Az elnök és a vezetőség felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek.
6. A Társaság minden tagja javaslattal és észrevétellel fordulhat az elnökhöz, illetve a vezetőséghez.
7. A Társaság örökös tagjait az országos vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja. Az örökös tag tanácskozási joggal vehet részt a régiók, a tagozatok vezetőségi ülésein, a Közgyűlésen pedig küldött státuszon kívül, szavazati joggal vehet részt.
8. A vezetőség megjelenteti a Társaság időszaki lapját (“Dialektika”). A lap felelős kiadója a Társaság elnöke. Felelős szerkesztőjét a közgyűlés 2 évenként választja. A lap szerkesztését társadalmi szerkesztőbizottság segíti.

VI. Régiók, helyi tagozatok és szakmai jellegű munkacsoportok

1. Igény szerint, a régiókon belül, megyei (budapesti). helyi (községi, városi, kerületi) tagozatok alakíthatók. Megalakulásukról értesítik az országos vezetőséget. Területükön a Társaság céljaival, elveivel, programjával összhangban önállóan tevékenykednek.
2. A tagok érdeklődési köre, illetve egyes fontosabb témák szerint szakmai munkacsoportok alakíthatók, melyek a Társaság programját műhelymunkával segítik.
3. Önkéntes elhatározásukból, autonómiájuk megőrzése mellett a Társaság tevékeny-ségéhez kapcsolódhatnak más, hasonló szellemiségű helyi munkásművelődési egyletek, klubok, baráti körök.

VII. A Társaság gazdálkodása

1. A Társaság adományokból és tagdíjakból a számviteli törvény és a hatályos pénzügyi előírások szerint gazdálkodik. A tagdíj nagyságát és fizetési módját a közgyűlés határozza meg. A régiók és tagozatok a közgyűlés által meghatározott arányban részesülnek a befizetésekből saját működési feltételeik biztosítása céljából.
2. A közgyűlés megfelelő képesítéssel rendelkező pénztárost választ, aki elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a költségvetést, valamint az éves mérleget, vezeti a Társaság könyvvitelét, gondoskodik vagyontárgyainak leltározásáról.

VIII. A Társaság megszűnése

1. A Társaság megszűnik feloszlással, egyesítéssel, feloszlatással, vagy megszűnésének megállapításával.
2. Megszűnés esetén a vagyon a “Dialektika” Alapítvány tulajdonába megy át.

IX. Záró rendelkezés

A jelen módosított Alapszabály a Közgyűlés jóváhagyásával lép életbe. Ezzel egyidejűleg a korábbi Alapszabály hatályát vesztetti.

Hatályos: 2006. január 14-től.